نویسنده: hossein_taheri1351 ارسال نامه

وب سایت: http://hossein_taheri1351.7gardoon.com

محصولات

میز و صندلی شطرنج 4 نفره پارکی

میز و صندلی شطرنج 4 نفره پارکی

میز و صندلی شطرنج 4 نفره پارکی

مسگری 3 نفره

مسگری 3 نفره

مسگری 3 نفره

ماساژور 2 نفره

ماساژور 2 نفره

ماساژور 2 نفره

لیفت نشسته

لیفت نشسته

لیفت نشسته

گام زن

گام زن

گام زن

گام زن چپ و راست 2 نفره

گام زن چپ و راست 2 نفره

گام زن چپ و راست 2 نفره

کشش دست

کشش دست

کشش دست

قوس کمر 2 نفره

قوس کمر 2 نفره

قوس کمر 2 نفره

سرشانه 3 نفره

سرشانه 3 نفره

سرشانه 3 نفره

زیر بغل و کول نشسته

زیر بغل و کول نشسته

زیر بغل و کول نشسته

چهار فرمان چرخ و فلک چهارتایی

چهار فرمان چرخ و فلک چهارتایی

چهار فرمان چرخ و فلک چهارتایی

چرخش پهلو دو فرمان

چرخش پهلو دو فرمان

چرخش پهلو دو فرمان

توسن (سوارکاری) یک نفره

توسن (سوارکاری) یک نفره

توسن (سوارکاری) یک نفره

تخته شکم

تخته شکم

تخته شکم

پرش ارتفاع

پرش ارتفاع

پرش ارتفاع

پرس سرشانه

پرس سرشانه

پرس سرشانه

پرس پا 2 نفره

پرس پا 2 نفره

پرس پا 2 نفره |